Stylová roubenka v Orlických horách s celoročním provozem.
Prožijte nové zážitky v chalupě Čenkovka.

Stylová roubenka v Orlických horách s celoročním provozem.
Prožijte nové zážitky v chalupě Čenkovka.

 

Desatero pravidel pro ubytované hosty chalupy Čenkovka

Pro všechny ubytované: 

 • platí přezouvání do domácí obuvi / včetně dětí
 • platí zákaz ubytování s domácími zvířaty
 • platí zákaz kouření ve vnitřních prostorách chalupy (platí i pro elektronické cigarety)
 • při odchodu z chalupy je nutné vždy zkontrolovat zavřená okna, vypnuté všechny spotřebiče a zkontrolovat vypnutý větrák na WC
 • při / po sprchování vždy použít větráky na soc. zařízení a nechat otevřené dveře od koupelny
 • zákaz stěhování veškerého nábytku v prostorách chalupy
 • olej od smažení nelít do WC ani do dřezu – je možné nalít do nerezové láhve připravené pod dřezem
 • dřevo je k dispozici pouze k zátopu, ostatní spotřebované dřevo se hradí při odjezdu ubytovateli
 • v případě jakékoliv závady, případně poruchy spotřebiče, co nejdříve kontaktovat ubytovatele
 • po dobu pobytu se v roubence k vybavení chová host tak, aby „stav“ zůstal stejný, jako při příjezdu hosta.
 

Děkujeme za dodržování.

Ubytovací podmínky

Při nástupu má objednatel povinnost předložit ubytovateli svůj doklad totožnosti nebo cestovní doklad k evidenci ubytovaných, vyplývající z Obecně závazných vyhlášek a zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů. Bez poskytnutí těchto údajů ubytovateli nebude ubytování objednateli umožněno.

Platební podmínky

Záloha činí 50% z ceny ubytování a hradí se převodem na účet ubytovatele nejpozději do týdne od rezervace.
Doplatek ceny ve výší 50% nejpozději 3 dny před nástupem na ubytování a hradí se převodem na účet ubytovatele
Rekreační poplatek obci ve výši 20 Kč dospělá osoba na noc + úklid 300 Kč / apartmán a paušál elektřina 80 Kč / den / apartmán se hradí na místě při nástupu na ubytování.

Storno podmínky:

 • V případě odstoupení zákazníka od smlouvy, lze toto učinit bez udání důvodů.  Storno poplatek se počítá z výše zálohové platby.
 • Při zrušení rezervace 30 dní před příjezdem je záloha vratná ve výši 70%.
 • Při zrušení rezervace 14 dní před příjezdem Vám bude vráceno 50% zálohy.
 • Při zrušení rezervace méně než 14 dní před příjezdem je záloha nevratná.
 • V případě, že byl již uhrazen doplatek ceny za ubytování a je ze strany objednatele nutné zrušit pobyt, tento doplatek ceny ubytování (ve výši 50%) bude vrácen objednateli v plné výši doplatku.

 

Ubytovatel si vyhrazuje právo požadovat po objednateli (ubytovaných) kauci v částce 5.000,-Kč/apartmán.

Kauce je vratná po ukončení pobytu, pokud nebude vyčerpána na úhradu škod a případných pohledávek, které by ubytovateli vůči ubytovanému vznikly.

Ubytovací řád

 1. Ubytovací řád je závazný pro všechny osoby v zařízení ubytované. V případě smlouvy o poskytnutí ubytování pro skupinu více osob hromadně přechází všechna práva, povinnosti i odpovědnost ze smlouvy vznikající na osobu objednatele.
 2. Ubytování začíná prvním sjednaným dnem v odpoledních hodinách od 15:00 hod. a končí posledním sjednaným dnem v dopoledních hodinách do 10:00 hod. – pokud není mezi ubytovatelem a hostem domluveno jinak.
 3. Objednatel obdrží při nástupu na ubytování klíče od hlavního vchodu jednotlivého apartmánu a dále klíč o vedlejší stavby, která slouží k uložení věcí. Klíče se při ukončení pobytu vrátí ubytovateli. Při ztrátě klíče je ubytovatelem účtována objednateli finanční náhrada ve výši hodnoty nové vložky zámku, případně náhrada za nutné odemknutí dveří osobou způsobilou tuto věc vykonat.
 4. Objednatel je povinen při ukončení ubytování pokoj předat ubytovateli v takovém stavu, v jakém jej v době nástupu převzal, včetně zařízení a vybavení pokoje. Závady vzniklé během pobytu je povinen hlásit ubytovateli, vážné nebo nebezpečné závady bez odkladu. Objednatel odpovídá za škody vzniklé na přiděleném pokoji, jeho zařízení a vybavení včetně škod vzniklých následkem neohlášení závad.
 5. V celém ubytovacím zařízení platí přísný zákaz kouření (i elektronických cigaret), používání otevřeného ohně (vyjma použití venkovních kamen) a odhazování nedopalků cigaret v okolí objektu. Rozdělávat oheň je možné pouze na vyhrazeném ohništi.
  Nedodržování těchto nařízení, jakož i svévolné navýšení počtu osob v objektu, kdykoliv během pobytu bez vědomí provozovatele, či zjištění úmyslného poškozování nebo ničení pronajatých prostor, nebo jeho zařízení, se považuje za hrubé porušení ubytovacích podmínek se všemi z toho plynoucími důsledky!!
 1. V chalupě je nutné se přezouvat! – vhodnou domácí obuv na přezutí si vezměte s sebou. (platí i pro děti).
 2. Je zakázáno jakýmkoli způsobem zasahovat do elektrických zařízení a jiných provozních zařízení objektu (např. vodovodního řádu nebo tepelného čerpadla v technické místnosti) nebo jimi manipulovat jiným než obvyklým a bezpečným způsobem nebo jinak než v souladu s platnými předpisy.
 3. Je zakázáno stěhování nábytku na pokojích.
 4. Je zakázáno ubytovat osoby, které nebyly ubytovateli řádně přihlášeny k ubytování. Za pohyb dětí po budově a schodišti a případné škody jimi způsobené odpovídá jejich zákonný zástupce nebo jím pověřená oprávněná osoba.
 5. Není dovoleno vodit do vnitřních prostor chalupy ani uvnitř přechovávat zvířata.
 6. Parkování vozidel je dovoleno pouze na určených místech. V letních měsících je možné parkovat u chalupy, v zimním období je parkování cca 100 m od chalupy na bezplatném parkovišti. Není dovoleno parkování vozidel ani pohyb osob pod okrajovými částmi střechy v místech, kde by mohlo pádem sněhu nebo ledu dojít ke škodám na zdraví nebo majetku. Tyto plochy určené k parkování jsou otevřené a tudíž provozovatel neručí za případné odcizení vozidla nebo věcí ve vozidle.
 7. Na pozemku se nachází vedlejší stavba, která slouží v zimních měsících k uložení lyží, sání aj., v letních měsících je možná úschova kol a ostatních věcí. Ubytovaným (hostům) je k dispozici venkovní kryté posezení s krbem. Ubytovaný hradí spotřebované palivové dřevo v den odjezdu.
 8. Dětem je k dispozici dětské hřiště. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti bez dozoru dospělé osoby. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí v prostorách chalupy i v její venkovní části. Rodiče batolat a dětí jsou povinni zajistit dodržování čistoty v pokojích, jedná se zejména o ochranu postelí před znečištěním dětmi, které nejsou schopny udržovat osobní hygienu.
 9. V případě závažného porušení ubytovacího řádu má ubytovatel právo s okamžitou účinností smlouvu vypovědět (§ 759, odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník) a objednatele z ubytování vyloučit bez náhrady.
 10. Tyto všeobecné ubytovací podmínky nabývají účinnosti od 01.12.2019. Host odesláním objednávky stvrzuje, že s ubytovacími podmínkami souhlasí a zavazuje se je i s ostatními osobami ve skupině dodržovat. Dále se zavazuje, že tyto osoby s ubytovacím řádem a podmínkami pobytu řádně seznámí.

Všem hostům přejeme příjemný pobyt, krásnou dovolenou a spoustu pěkných zážitků na dovolené.